Familjehem

 

Forza Ungdom erbjuder kraftigt förstärkt familjehemsvård till barn med särskilt svår psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Det kan gälla klienter med aspergers syndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, självskadebeteende, depression eller dubbeldiagnos. Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten som följer hela processen med individen. Familjehemskonsulenten ger handledning och vägledning till familjehemmet och säkerställer kvaliteten i arbetet. Vidare följer familjehemskonsulenten upp och samordnar alla insatser med och runt individen utifrån uppdraget. Familjehemskonsulenten finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Forza Ungdom har ett antal familjehem i sin familjehemsbank som vi har bedömt lämpliga att kunna ta emot barn i sitt hem. Denna bedömning har beaktats både fysiska förutsättningar samt utifrån vilka kompetenser familjehemmet har. I de fall där det blir aktuellt med en placering så har vi för avsikt att förutom de utbildningar som alla familjehem ska genomgå även komplettera med utbildning som är speciellt anpassad för att tillgodose de speciell kunskaper som krävs för ett sådant uppdrag. De kommer även att erbjudas handledning med inriktning på denna speciella typ av placering. Forza Ungdom har special utvecklat och anpassat material för att på bästa sätt dokumentera och utreda, samt ge adekvat stöd till våra familjehem vid denna typ av placering.

Vi rekryterar familjehem som har möjlighet att ta emot barn i alla åldrar och som utvecklat olika typer av problembeteende och med olika stora behov. I vår familjehemsbank försöker vi få en så stor mångfald som möjligt för att kunna göra en så bra matchning som möjligt mellan barn och familjehem.

Forza Ungdom har familjehem med olika etnisk bakgrund och olika familjekonstellationer samt i varierande åldrar även familjehem med och utan egna hemmavarande barn. Vi har stor erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och ungdomar och har utifrån detta rekryterat familjer med olika språklig och kulturell kompetens, eftersom detta kan underlätta för dessa barn och ungdomar. I dagsläget har vi familjehem med olika språkkompetenser såsom: Albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, farsi, turkiska,kurdiska, spanska, persiska, somaliska, slovenska, serbiska, kroatiska, polska, romani och rumänska,